عضویت در خبرنامه

آذربایجان غربی

شعبه مرکز استان آذربایجان غربی

مشخصات:  
مساحت زمين : 3631 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1536 متر مربع 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 180 متر مربع
 
سال تأسيس:
 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 37 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو :
 19939 نفر
 
فروش در سال 1395 : 39.547.990.293 میلیارد ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 6188 ميليون ريال
 
آدرس : اروميه ـ جاده دريا ـ بعداز ارومدشت ـ قبل از زندان تلفن :32353015 ـ 32382163 - 044
فکس : 32382160 - 044