shared.root-header.address
shared.root-header.telephone
جستجو

اتحادیه امکان دریک نگاه

اخذ اقامت

اتحادیه امکان در یک نگاه

اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران (امکان) در تاریخ 5/8/1350 به دنبال برگزاری 2 بارگردهمایی کارگران ایران تأسیس یافت. ارکان امکان عبارتند از: مجمع عمومی هیئت مدیره و بازرسان قانونی.

اعضاء هیئت مدیره فعلی از سال 1362 کار خود را شروع کرده اند و با بعضی تغییرات همچنان در حال انجام وظیفه می‌باشند.

امکان فعالیت خود را از سال 1350 با 32 تعاونی شروع نمودکه تعداد این تعاونیها در پایان سال 1357 به 610 تعاونی رسید. این تعداد تعاونی در پایان سال 1362 به 1948 تعاونی با 511,806 نفر عضو و در پایان سال 1367 به 2678 تعاونی با 992،978 نفرعضو و در پایان سال 1387 به 2262 تعاونی با 909,085 و در نهایت تا پایان سال 1394 به 2.102 تعاونی با 802.625 نفر عضو کاهش یافته است.

امکان فعالیت خود را از سال 1350 با 32 تعاونی شروع نمودکه تعداد این تعاونیها در پایان سال 1357 به 610 تعاونی رسید. این تعداد تعاونی در پایان سال 1362 به 1948 تعاونی با 511,806 نفر عضو و در پایان سال 1367 به 2678 تعاونی با 992،978 نفرعضو و در پایان سال 1387 به 2262 تعاونی با 909,085 و در نهایت تا پایان سال 1394 به 2.102 تعاونی با 802.625 نفر عضو کاهش یافته است.

امکان درابتدا با سرمایه 320,000 ریال آغاز به کار نمود که با پرداخت مبلغ 10,000,000 ریال کمک ازطرف دفترنخست وزیری به 10,320,000 ریال افزایش یافت. این سرمایه در سال 1357 به 671,300,000 ریال و در سال 1367 به 4,127,000,000 ریال و در سال 1387 به 167,556,000,000 ریال و در سال 1394 به 297.316.000.000 ریال افزایش یافته است.

تعدادپرسنل امکان درسال 1357 تعداد 30 نفر، در سال 1367 تعداد 563 نفر و در سال 1387 تعداد 726 نفر و در پایان سال 1394 تعداد 418 نفر می‌باشد.

فروش امکان در سال 1367 مبلغ 2,988,552,566 ریال بوده است ودرسال 1387 مبلغ 1,512,852,000,000 ریال و در سال 1394 مبلغ 3.113.363.000.000 ریال و در سال 1398 3.599.783.000.000 می باشد.

دارائی های ثابت امکان درسال 1357 مبلغ 116,704,449 ریال ودرسال 1367 مبلغ 1,272,149,206 ریال ودرسال 1387 مبلغ 174,141,000,000 ریال و در پایان سال 1394 مبلغ 111,546,000,000 ریال می باشد.علاوه براین مالکیت مراکزوشعبات امکان درکلیه استانها به امکان تعلق دارد.

فیلترها
Sort
display