عضویت در خبرنامه

اتحادیه امکان در یک نگاه

اتحادیه امکان دریک نگاه

 

اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران (امکان ) درتاریخ 1350/08/05 به دنبال برگزاری 2 بارگردهمایی کارگران ایران تأسیس یافت.

    ارکان امکان عبارتنداز:مجمع عمومی هیئت مدیره وبازرسان قانونی.

    ( اعضاء هیئت مدیره فعلی ازسال 1362 کارخودراشروع کرده اند.وبابعضی تغییرات همچنان درحال انجام وظیفه می‌باشند).

    امکان فعالیت خودراازسال 1350 با 32 تعاونی شروع نمودکه تعداد این تعاونیها درپایان سال 1357 به 610 تعاونی رسید.این تعدادتعاونی درپایان سال 1362 به 1948 تعاونی با 511,806 نفر عضوودرپایان سال 1367 به 2678  تعاونی با 992،978  نفرعضو ودر پایان سال 1387 به 2262  تعاونی با 909,085 و در نهایت تا پایان سال 1394 به 2،102 تعاونی با 802،625 نفرعضوکاهش یافته است.

 

    امکان درابتداباسرمایه 320,000 ریال آغازبکارنمودکه باپرداخت مبلغ 10,000,000 ریال کمک ازطرف دفترنخست وزیری به 10,320,000  ریال افزایش یافت.این سرمایه درسال 1357 به 671,300,000  ریال ودرسال 1367 به 4,127,000,000 ریال ودرسال 1387 به 167,556,000,000 ریال و در سال 1394 به  297,216,000,000ریال افزایش یافته است. 

 

تعدادپرسنل امکان درسال 1357 تعداد 30 نفر،درسال 1367 تعداد 563 نفر  ودرسال 1387 تعداد 726  نفر و در پایان سال 1394 تعداد 418 نفر می‌باشد.  

             

فروش امکان درسال 1367 مبلغ 2,988,552,566  ریال بوده است.ودرسال 1387 مبلغ  1,512,852,000,000 ریال و در سال 1394 مبلغ 2,113,363,000,000 ریال میباشد.

 

دارائیهای ثابت امکان درسال 1357 مبلغ  116,704,449 ریال ودرسال 1367 مبلغ  1,272,149,206  ریال ودرسال 1387 مبلغ 174,141,000,000 ریال  و در پایان سال 1394 مبلغ 111,546,000,000 ریال  میباشد.

    علاوه براین مالکیت مراکزوشعبات امکان درکلیه استانها به امکان تعلق دارد.

      درسال 1366  دولت، قانونی راتصویب نمودکه مقررکرد مبلغی را بصورت غیرنقدی ، کارفرمایان به کارگران پرداخت نمایند.

     نظرباینکه این پرداخت بصورت نقدی باعث افزایش تورم درجامعه میگردید، قرار شدکه امکان ازطریق بن موادغذائی کارگری این مبلغ رابصورت کالابه کارگران پرداخت نماید.باتوجه به این موضوع امکان وظیفه تهیه وتوزیع این کالاهای خاص راتحت عنوان برنامه بن کارگری بعهده گرفت وتعدادنفراتی که بدین ترتیب تحت پوشش امکان قرارگرفت 1/6 میلیون کارگراست که با احتساب افرادخانواده آنهابالغ بر هشت میلیون نفرمیباشد.