عضویت در خبرنامه

اساسنامه

 

اتحادیه مرکزی

تعاونیهای مصرف کارگران ایران ( امکان )

اساسنامه

بسمه تعالی

فصل اول

کلیات

ماده 1 ـ نام : اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران است که به اختصار در این اساسنامه " امکان" خوانده می شود

ماده 2ـ امکان برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود :

1) تهیه و تامین نیازهای مشترک اعضاء به طرق مختلف ، از جمله واردات کالا ، و توزیع آن بین آنان و به عبارت دیگر انجام هرگونه خرید مایحتاج برای اعضاء .

2) سرمایه گذاری یا مشارکت در اداره مجتمع های تولیدی و خدماتی ، بانکی و تاسیس و ایجاد واحدهای تولیدی ، بسته بندی ، توزیعی ( فروشگاه ) ، نگاهداری ، حمل ونقل و بیمه به منظور تامین نیازمندیهای اعضاء و یا استفاده بهینه از سرمایه اعضاء و نیز قبول نمایندگی از واحدهای تولیدی .

3) ارائه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرسی ، تجاری ، اعتباری ، تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو .

4) ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیها و اتحادیه های تعاونی عضو و بالا بردن سطح علمی و فرهنگی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تبلیغات تعاونی .

5) ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه گزارش های اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

6) کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود .

7) کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی .

8) ارائه خدمات فنی ، تخصصی حقوقی ، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان ، خدمات مشاوره ای و راهنمائی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونیها .

9) نظارت بر التزام تعاونیهای عضو به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط .

10) حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدا منشی و صلح بین اعضاء .

11) ایجاد رابطه با اتحادیه ها و تعاونیهای جهانی و قبول عضویت آنها .

12) حمایت و دفاع از منافع شرکت های تعاونی عضو .

تبصره 1: امکان می تواند به منظور تحقق اهداف و تامین مقاصد موضوع این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده ، از سرمایه و ذخایر موجود ، سپرده های اعضاء ، اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش های دولتی ، عمومی ، تعاونی ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید .

تبصره 2: امکان می تواند وسایل ، تجهیزات ، ماشین آلات ، تأسیسات ، انبارها ، سردخانه ها ، کارگاهها ، کارخانجات و دیگر نیازمندیها خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تامین نموده و در جهت اهداف مربوط ، در مؤسسات تولیدی و تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی نماید .

تبصره 3: امکان پس از تامین نیاز اعضای خود می تواند نیازهای سایر شبکه های تعاونی و ارگانهای دولتی و عمومی و بخش خصوصی ( حقیقی یا حقوقی ) و نهادهای انقلاب اسلامی را با صرفه و صلاح اعضاء تامین نماید . و همچنین با برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور نسبت به بازاریابی و عرضه تولیدات خود و اعضاء در داخل و خارج کشور اقدام نماید .

تبصره 4: امکان می تواند به منظور تامین منافع اعضاء و استفاده بهینه از سرمایه گذاری آنها ، در مواردی که انبار یا محلی بدون استفاده در اختیار داشته باشد ( کلاً یا جزاً ) آن را به صورت اجاره به دیگران ، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، عضو یا غیر عضو ( در شرایط مساوی حق اولویت واگذاری با اعضاء می باشد ) واگذار نماید .

ماده 3ـ حوزه عملیات امکان ، سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران است و جهت تهیه مایحتاج خود و اعضاء می تواند در زمینه صادرات و واردات کالا و نیز تأسیس دفتر و نمایندگی در کشورهای خارجی ، اقدام نماید .

ماده 4ـ مدت امکان از تاریخ تأسیس نامحدود است .

ماده 5ـ مرکز اصلی و نشانی امکان ، تهران خیابان آزادی ابتدای خیابان استاد معین شماره 190 ، می باشد ، و با تصویب هیئت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی نموده و یا محل آنها را تغییر دهد .

تبصره : تغییر نشانی اتحادیه پس از تصویب هیئت مدیره باید به مرجع ثبت اعلام شود تا نسبت به درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اقدام گردد و سپس یک نسخه از آگهی درج شده توسط هیئت مدیره به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارسال شود .

ماده 6 - سرمایه اولیه امکان مبلغ 320 هزار ریال است که به 32 سهم ده هزار ریالی تقسیم و بوسیله اعضاء اولیه پرداخت شده است . در حال حاضر سرمایه امکان ، متناسب با تعداد اعضای آن و کارگران عضو هر یک می باشد و طبق تصمیمات مجمع عمومی میزان سهم هر عضو در تشکیل سرمایه معین و از محل قسمتی از حق العضویت دریافتی از اعضاء تامین می گردد . ضمناً در زمان تصویب این اساسنامه سرمایه امکان بالغ بر 708 ، 288 میلیون ریال بوده است .

هرگونه تصمیم در مورد تغییر سهم اعضاء در سرمایه امکان با تصویب دو سوم آراء اعضاء حاضر در مجمع عمومی عادی امکان ، معتبر خواهد بود .

تبصره : وزارتخانه ها ، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته یا تحت پوشش دولت ، بانکها ، مؤسسات عمومی ، نهادهای انقلاب اسلامی و تعاونیهای غیر عضو می توانند مطابق ماده 17 قانون بخش تعاون اقدام به سرمایه گذاری در امکان نمایند بدون اینکه عضو امکان شوند .

ماده 7 ـ سهام امکان با نام و غیر قابل انتقال است .

ماده 8 ـ پس از هر تغییر ( افزایش ) در میزان سرمایه توسط مجمع عمومی ، برابر افزایش سرمایه ، برگه سهام جدید توسط امکان صادر و تسلیم اعضاء می گردد .

تبصره 1 : ورقه سهام باید متحدالشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام امکان به طور کامل و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم ، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ، در آن درج و به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ، با انتخاب هیئت مدیره ، برسد . مادام که اوراق سهام صادر نشده است ، امکان باید به اعضاء گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد و مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است ، تحویل نماید .

تبصره 2 ـ نام ، نشانی ، تعداد سهام هر یک از اعضاء در دفتر سهام امکان به ثبت می رسد .

   

فصل دوم

مقررات راجع به عضویت و خروج از عضویت

 

ماده 9 ـ عضویت در امکان با تصویب هیئت مدیره برای عموم شرکتهای تعاونی مصرف که حداقل 75% اعضای آن بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بوده و واجد شرایط زیر باشند میسر است :

الف ) درخواست کتبی عضویت مبنی بر التزام متقاضی به رعایت مقررات اساسنامه امکان و قبول مفاد آن .

ب ) پرداخت حق العضویت مقرر که با تصویب هیئت مدیره به نسبت هر کارگر عضو تعاونی تعیین و دریافت و قسمتی از آن طبق آخرین مصوبه مجمع عمومی عادی به حساب سرمایه و قسمتی نیز به حساب ودیعه منظور می شود .

ج ) ارائه صورت جلسه مجمع عمومی عادی متقاضیان عضویت دال بر تصویب عضویت آنان در امکان مگر اینکه عضویت در امکان در اساسنامه متقاضی ذکر شده باشد .

د ) ارائه نسخه ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی و انتخاب هیات مدیره و دارندگان امضاء مجاز. ﻫ ) عدم عضویت در اتحادیه تعاونیهای مشابه .

و ) ارائه سایر مدارک مورد نیاز .

تبصره 1 : هیئت مدیره امکان مکلف است در صورتی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط فوق باشند درخواست عضویت آنها را رد کند .

تبصره 2 : در موارد و نقاطی که بدلیل کوچک بودن واحدهای کارگری و یا صنفی بودن آنها اقدام به تشکیل تعاونیهای مصرف مشترک کارگران واحدهای کوچک و یا تعاونیهای مصرف صنفی از کارگران صنوف و مانند اینها ، می شود ، عضویت آنها در امکان با رعایت سایر شرایط

مذکور در این ماده ، مجاز می باشد .

تبصره 3 : اعضاء اتحادیه اقرار و اعتراف می نمایند که حق العضویت آنان نزد اتحادیه ، رهینه خریدهای اقساطی و اسناد پرداختی آنها به اتحادیه بوده و بنابراین قابل توقیف و یا تامین از طرف اشخاص ثالث نمی باشد .

ماده 10 ـ مسئولیت مالی اعضاء امکان محدود به میزان سهم آنان در سرمایه امکان می باشد مگر آنکه به موجب قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد .

ماده 11 ـ کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهائی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند .

ماده 12 ـ در مواردی که عضو به هر دلیل به امکان بدهکار و حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ سر رسید بدهی ، نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند ، موضوع طی اخطار کتبی به عضو اعلام و در صورتی که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به پرداخت آن اقدام نشود موضوع به بازرسان قانونی عضو اعلام میگردد . در صورتی که ظرف 30 روز از تاریخ اعلام اخیر ( اخطار دوم ) ، بدهی مذکور تسویه نگردد ، امکان می تواند مطالبات خود را از حق العضویت عضو نزد خود برداشت و ارائه خدمات به وی را به حالت تعلیق در آورد .

رفع محدودیت از ارائه خدمات به عضو موکول به بررسی کلیه شروط مذکور در ماده 9 در مورد عضو و رعایت آن از طرف وی می باشد . اقدامات فوق مانع عملیات قانونی امکان برای وصول        طلب خود از عضو نمی گردد .

ماده 13 ـ خروج عضو از امکان اختیاری است و نمی توان ممنوعیتی برای خروج ایجاد نمود ، به شرط اینکه این موضوع به تصویب مجمع عمومی عضو رسیده باشد .

تبصره : در صورتی که خروج از امکان موجب ضرر اتحادیه باشد عضو مزبور ملتزم به جبران ضرر خواهد بود .

ماده 14 ـ در موارد زیر عضو از امکان اخراج می شود :

الف ) از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این اساسنامه .

ب ) رعایت نکردن مقررات اساسنامه مربوط به اعضاء و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی به عضو هر یک به فاصله 15 روز و گذشت 15 روز از ابلاغ اخطار دوم .

ج ) ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی برای امکان شود و عضو نتواند ظرف یکسال آن را جبران کند و یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار امکان لطمه وارد کرده و یا مغایر با روح تعاون بوده و جنبه رقابت ناسالم داشته باشد .

تبصره : تشخیص موارد فوق با هیئت مدیره و یا بازرسان امکان می باشد و هیئت مدیره لازم است موارد از این قبیل را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی اتحادیه گزارش تا نسبت به قطع عضویت این قبیل اعضاء اتخاذ تصمیم گردد . هیئت مدیره امکان نیز می تواند تا تشکیل مجمع عمومی و اتخاذ تصمیم پیرامون اخراج عضو ، نسبت به قطع همکاری و اعمال محدودیت های لازم در مورد عضو مزبور اقدام مقتضی معمول دارد .

ماده 15 ـ در صورت لغو عضویت به سبب انصراف ، انحلال و اخراج عضو طبق موارد مذکور در این اساسنامه و قرارداد منعقده ، حق العضویت عضو برابر مبلغ ثبت شده در دفاتر قانونی امکان به دیون امکان ، تبدیل می شود که پس از کسر بدهی های عضو به امکان ، حداکثر ظرف سه ماه به وی مسترد خواهد شد . سهم عضو از زیان سالی مالی یا زیانهای انباشته امکان از طلب عضو کسر خواهد شد .

تبصره : هیئت مدیره امکان موظف است هر ده سال یکبار نسبت به ارزیابی و یا تجدید ارزیابی دارئیهای خود ، طبق آئین نامه ابلاغ شده از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اعمال تأثیرات آن در سرمایه خود و حق العضویت اعضاء اقدام نماید .

ماده 16 ـ امکان می تواند با توجه به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه های تعاونی ، اتاق تعاون و اتحادیه بین الملل تعاون در آید .

تبصره : خروج از عضویت اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون و اتحادیه بین الملل تعاون مستلزم تصویب موضوع در مجمع عمومی عادی امکان است .

ماده 17 ـ در صورت بروز اختلاف بین امکان و شرکتها و یا اتحادیه های تعاونی دیگر ، موضوع اختلاف می تواند برای داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع شود .

فصل سوم

ارکان امکان

ماده 18 ـ ارکان امکان عبارتند از :

1 ) مجمع عمومی

2 ) هیئت مدیره

3 ) هیئت بازرسان

1 ) مجمع عمومی :

ماده 19 ـ مجمع عمومی که بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور امکان می باشد ، به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود .

ماده 20 ـ با توجه به کثرت تعداد اعضاء و وسعت حوزه عملیات امکان ، مجمع عمومی آن به صورت دو مرحله ای تشکیل خواهد شد . بدین نحو که در مرحله اول جلسه ای به منظور انتخاب نماینده یا نمایندگان هر استان ، با حضور تعاونی های عضو امکان در آن استان تشکیل و نماینده یا نمایندگان هر استان در مجمع عمومی مرحله دوم اتحادیه از بین نمایندگان حاضر تعیین می گردد . چگونگی تشکیل مجامع عمومی اتحادیه ( مرحله اول و دوم ) و سایر مقررات مربوطه مطابق دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای ، موضوع تبصره 2 ماده 33 ، و آیین نامه نحوۀ تشکیل مجامع عمومی ، موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی خواهد بود .

تبصره : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به وسیله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ارسال دعوت نامه کتبی توسط هیئت مدیره امکان انجام می گیرد .

ماده 21 ـ هیئت مدیره امکان مؤظف است جلسات انتخاب نمایندگان استانها را با هماهنگی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نحوی برگزار نماید که حداقل 2 ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی مرحله دوم ، نماینده هر استان انتخاب شده باشد .

تبصره : در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا انقضاء مدت ماموریت نماینده های منتخب استانها و یا بر اساس تقاضای حداقل یک دوم تعاونیهای استانها دال بر انتخاب نماینده جدید ، هیئت مدیره امکان مؤظف است بلافاصله و قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی ، نسبت به انتخاب نماینده جدید برای بقیه مدت اقدام نماید .

ماده 22 ـ کلیه اعضای امکان در هر استان می توانند با معرفی یکی از اعضای خود ، که از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد ، در جلسه انتخاب نماینده استان ذیربط ( موضوع ماده 20 ) حضور یابند . هر عضو صرف نظر از تعداد اعضای خود حق اعمال یک رأی در جلسه مذکور را خواهد داشت .

ماده 23 ـ مجمع عمومی عادی امکان حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تشکیل می گردد و در موارد مقتضی می توان در هر موقع از سال مجمع عمومی را با دعوت از نمایندگان منتخب استانها بطور فوق العاده تشکیل داد .

ماده 24 ـ تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد ، برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود این تصمیمات به طریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیش بینی شده است به اطلاع اعضاء غایب مجمع نیز خواهد رسید .

ماده 25 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی امکان بشرح زیر است :

1 ) انتخاب هیئت مدیره برای مدت سه سال .

2 ) انتخاب هیات بازرسی برای یک سال مالی  .

3 ) رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره پس از استماع گزارش هیات بازرسی .

4 ) تعیین خط مشی و برنامه اتحادیه و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره .

5 ) اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش میزان سرمایه امکان و سهم هر عضو در تشکیل سرمایه .

6 ) اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه .

7 ) تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی اتحادیه .

8 ) تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش هیأت مدیره و بازرسین قانونی .

9 ) تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های امکان .

10 ) اتخاذ تصمیم در مورد عضویت یا لغو عضویت اتحادیه در اتحادیه های دیگر و اتاق تعاون و تعیین میزان سهام یا حق عضویت سالیانه .

11 ) سایر وظایفی که این اساسنامه و قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد .

ماده 26 ـ مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می شود :

1 ) تغییر مواد اساسنامه ( در حدود قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ) .

2 ) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره .

3 ) اتخاذ تصمیم راجع به انحلال یا ادغام اتحادیه .

ماده 27 ـ مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای مجمع اتحادیه و یا اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره و یا هیئت بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضای مجمع ( نمایندگان منتخب استانها ) تشکیل و رسمیت می یابد و در صورتیکه بار اوّل با دو سوم اعضاء تشکیل نشود ، بار دوم با نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت خواهد داشت و در صورت عدم حصول حد نصاب در بار دوم ، جلسه سوم مجمع با حضور نمایندگان حاضر ، به هر تعداد که باشند ، رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم تشکیل جلسه سوم هر ذیحقی می تواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال امکان به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نماید . در این صورت وزارت مذکور به جانشینی مجمع عمومی با تعیین هیئت تصفیه ای از بین اعضاء یا کارگران صاحب صلاحیت دیگر اقدام خواهد کرد .

 

 

2 ) هیئت مدیره :

ماده 28 ـ اداره امکان بر عهده هیئت مدیره ای مرکب از 7 عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشد که برای مدت سه سال با رأی مخفی از بین واجدین شرایط انتخاب می شوند . انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت بعمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی البدل محسوب می شوند . انتخاب بیش از دو دوره اعضای هیئت مدیره به صورت متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع بلامانع است .

تبصره 1 : در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد ، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر ، برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید . غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو ، علیرغم اطلاع از دعوت ، بدون اجازه قبلی یا عذر موجه ، حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال حاضر نشود .

تبصره 2 : در صورتی که به علل استعفاء فوت و یا ممنوعیت قانونی ، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج گردد ، مجمع عمومی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیئت مدیره اقدام کند .

تبصره 3 : در مواردی که هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود ، در فاصله مدت زمان انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اختیار دارد از میان مدیران تعاونیهای عضو اتحادیه تعداد لازم را موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه ، به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب نماید .

ماده 29 ـ پس از انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره در صورتی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد ، هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در اتحادیه ادامه و مسئولیت اداره امور امکان را بر عهده خواهد داشت .

ماده 30 ـ هیئت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب و اعلام قبولی ، در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک منشی انتخاب نموده و جهت اداره امور و اجرای تصمیمات هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را برای مدت سه سال به اکثریت دو سوم آراء اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل اتحادیه انتخاب کنند که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید ؛ انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است و عزل وقبول استعفای وی نیز با هیأت مدیره می باشد .

تبصره : تعیین وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل بر عهده هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 31 ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار بنا به دعوت رئیس و یا مدیر عامل با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد . برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است . تصمیمات هیئت مدیره در دفتری بنام دفتر صورت جلسات هیئت مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد .

تبصره : جلسه فوق العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره ، یا مدیر عامل و یا اکثریت اعضاء هیئت مدیره ( در صورت عدم اجابت درخواست کتبی آنان توسط مراجع فوق ) تشکیل می گردد .

ماده 32 ـ اعضاء هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند و در صورتیکه عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در اتحادیه صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت خواهد نمود . حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تائید مجمع عمومی اتحادیه می رسد .

ماده 33 ـ هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده در سایر موارد و برای تحقق اهداف ، موضوع و عملیات اتحادیه ، با رعایت قوانین جاری و اساسنامه ، دارای اختیارات لازم اجرائی بوده و منجمله عهده دار انجام وظایف ذیل است :

1 ـ دعوت مجامع عمومی ( عادی ـ فوق العاده ) .

2 ـ اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط .

3 ـ استخدام و یا اخراج کارکنان اتحادیه بر اساس مقررات قانونی و مصوبات مجمع عمومی و نظارت و مراقبت در کار آنها .

4 ـ نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین میزان حقوق و مزایای مدیر عامل .

5 ـ قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد اخراج عضو به مجمع عمومی طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره .

6 ـ نظارت بر مخارج جاری امکان و رسیدگی به حسابها و ارائه صورتهای مالی به هیئت بازرسی و تسلیم به موقع گزارش های مالی و ترازنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .

7 ـ تهیه و تنظیم طرحها ، برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و دستورالعمل های داخلی امکان و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب  .

8 ـ تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل به غیر .

9 ـ تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه های تعاونی که امکان در آنها مشارکت دارد .

10 ـ تعیین نماینده جهت ایفای وظایف عضویت امکان در هیئت مدیره و یا بازرسی اتحادیه های تعاونی و مؤسسات دیگر .

11 ـ تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای تنظیم قراردادها و اسناد تعهدآور امکان .

12 ـ انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور امکان بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است .

ماده 34 ـ هیئت مدیره نماینده قانونی امکان است و می تواند مستقیماً و یا با اعطاء نمایندگی و یا وکالت با حق توکیل ، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند .

مسئولیت هیئت مدیره در مقابل امکان ، مسئولیت وکیل است در مقابل موکل .

ماده 35 ـ معاملات امکان با هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل و هیئت بازرسی ممنوع می باشد .

ماده 36 ـ هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت ، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد . هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض کند .

ماده 37 ـ تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید حداکثر ظرف یک هفته ، از تاریخ ثبت تغییرات هیئت مدیره در اداره ثبت شرکتها ، انجام و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودی های اتحادیه به هیئت مدیره جدید تحویل گردد ، هیئت مدیره قبلی نیز مؤظف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ قبولی هیئت مدیره جدید و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نسبت به ثبت تغییرات هیئت مدیره در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

ماده 38 ـ مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و هیئت بازرسی اتحادیه برسد . صورت مجلس مذکور باید جزء اسناد اتحادیه نگهداری شود .

ماده 39 ـ استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که بوی محول شده است نخواهد بود .

ماده 40 ـ هیچیک از اعضای هیئت مدیره یا هیئت بازرسی و یا مدیر عامل امکان نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره اتحادیه تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند .

ماده 41 ـ افراد داوطلب عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند :

1 ـ عضویت در یکی از تعاونیهای عضو امکان ، برای نامزدهای تصدی هیئت مدیره ، و ارائه معرفینامه از حداقل یکی از اعضای امکان مبنی بر پیشنهاد نامزدی وی .

2 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

3 ـ داشتن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با فعالیت اتحادیه .

4 ـ ایمان و تعهد و التزام عملی به اسلام ( در صورت وجود اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی شرط و ثاقت و امانت ) .

5 ـ عدم ممنوعیت قانونی و حجر .

6 ـ عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد .

7 ـ عدم سابقه محکومیت ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .

تبصره : هر عضو مجاز به معرفی فقط یک نماینده برای عضویت در هیئت مدیره و یا هیئت بازرسی امکان خواهد بود . 

 

 

3 ) هیأت بازرسان :

ماده 42 ـ مجمع عمومی سه نفر شخصیت حقوقی یا حقیقی را به عنوان بازرسان اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است  .

تبصره 1 : در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هر یک از بازرسان اصلی ، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس علی البدل را برای بقیه مدت دعوت نماید .

تبصره 2 : حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین و پرداخت می گردد .

تبصره 3 : تا زمانی که هیأت بازرسی جدید انتخاب و قبول سمت نکرده است ، هیأت قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارد .

ماده 43 ـ وظایف بازرسان اتحادیه به شرح زیر است :

1 ـ نظارت مستمر بر انطباق و نحوه اداره امور امکان و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه .

2 ـ رسیدگی به حسابها ، دفاتر ، اسناد و صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره به مجمع عمومی .

3 ـ حسابرسی از عملکرد و دفاتر امکان که می تواند توسط مؤسسات حسابرسی منتخب بازرسان باشد که در این صورت هزینه حسابرسی با تصویب مجمع عمومی از طرف امکان پرداخت می گردد .

4 ـ رسیدگی به شکایت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .

5 ـ تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور امکان به هیئت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص .

6 ـ بازرسی از شرکتهای تعاونی عضو امکان وگزارش آن به هیئت مدیره ومجمع عمومی امکان.

تبصره 1 : بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور امکان را نداشته و می توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره امکان شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری امکان اظهار دارند .

تبصره 2 : هیأت بازرسی مؤظف است که گزارش جامعی راجع به وضع اتحادیه به مجمع عمومی عادی تسلیم کند . گزارش هیأت باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه اعضای مجمع در مرکز اتحادیه آماده باشد .

ماده 44 ـ در صورتی که اکثریت اعضای بازرسان تشخیص دهند که هیئت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند ، مکلفند از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند و در صورت عدم ترتیب اثر در این خصوص از طرف هیئت مدیره ، می توانند رأساً نسبت به تشکیل مجمع اقدام نمایند .

فصل چهارم

مقررات مالی

ماده 45 ـ ابتدای سال مالی امکان اول فروردین و انتهای آن آخر اسفندماه همان سال است .

ماده 46 ـ هیئت مدیره موظف است نسخه ای از گزارش ها و صورتهای مالی پایان دوره ، از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ، نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی را پس از آماده شدن حداکثر تا یکماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به بازرسان و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید . اقدام فوق مانع ارائه اطلاعات مالی و عملیاتی به بازرسان در طول سال مالی بنا بر درخواست بازرسان نمی گردد .

ماده 47 ـ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می تواند در صورت تقاضا و شکایت اعضاء و یا مشاهده نقص یا تخلف در امور امکان ، به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون ، در حدود امکانات ، از امکان حسابرسی نماید . هزینه های حسابرسی با رعایت ضوابط مقرر از سوی وزارت مذکور بر عهده اتحادیه خواهد بود .

مدیران اتحادیه مؤظفند با حسابرس یا حسابرسان منتخب کمال مساعدت را بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار حسابرس قرار دهند .

ماده 48 ـ در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری ، دفاتر قانونی و صورتهای مالی نهائی ، رعایت اصول و موازین حسابداری و روشهای متداول و قابل قبول در حسابداری همچنین رعایت قوانین و مقررات جاری الزامی است .

ماده 49 ـ هدایا و کمکها در صورتی که از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد به صورت زیر در حسابها منظور خواهد شد :

الف : اگر نقدی باشد پس از واریز به حسابهای بانکی اتحادیه به حساب اندوخته احتیاطی .

ب : اگر غیر نقدی باشد به قیمت روز تقویم و به حساب دارائیهای اتحادیه و در مقابل اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد .

ماده 50 ـ افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها ، و سایر مؤسسات اعتباری ، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاهای مجاز تعیین شده از طرف هیئت مدیره ، امکان پذیر خواهد بود .

ماده 51 ـ سود خالص امکان در هر سال مالی عبارتست از درآمدهای دوره مالی منهای هزینه های دوره مالی .

ماده 52 ـ سود خالص امکان در هر سال مالی به پیشنهاد هیئت مدیره به ترتیب زیر تقسیم می شود :   

الف : از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی ، بعنوان ذخیره اتحادیه به حساب ذخیره قانونی منظور می شود .

تبصره 1 : ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه ساله اخیر اتحادیه نرسیده باشد الزامی است .

تبصره 2 : امکان می تواند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرد و استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست .

ب ـ حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است .

تبصره 3 : هیئت مدیره می تواند از محل اندوخته احتیاطی درصدی را برای انجام امور خیریه و عامل المنفعه کارگری و غیره تخصیص و گزارش آن را در اولین جلسه مجمع عمومی عادی ارائه نماید .

ج ـ درصدی از سود جهت پاداش به هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان با تصویب مجمع عمومی تخصیص داده می شود .

د ـ پس از کسر وجوه فوق باقی مانده سود خالص بین اعضاء به شرح زیر تقسیم میگردد :

1 ـ حداکثر برابر نرخ سود اوراق قرضه دولتی یا سپرده های بلند مدت بانکی به نسبت سهم هر عضو در سرمایه امکان ، بعنوان سود سرمایه .

2 ـ بقیه به نسبت خالص میزان خرید هر عضو از امکان در طی سال مالی بعنوان مازاد برگشتی .

3 ـ در مواردی که سود حاصل از فروش اموال غیر منقول در سال مورد رسیدگی مطرح می باشد ، تقسیم آن قسمت از سود با در نظر گرفتن زمان ایجاد یا خرید ملک و سابقۀ عضویت اعضاء در اتحادیه ، حداکثر تا بیست سال قبل ، و با توجه به نرخ تورم سالیانه اعلام شده توسط بانک مرکزی ، بین اعضای حاضر به نسبت سرمایۀ آنان تقسیم خواهد شد .

تبصره 4 : تقسیم باقی مانده سود خالص مذکور در بند د تا جبران زیان انباشته اتحادیه ، امکان پذیر نیست .

 

فصل پنجم

مقررات مختلف

ماده 53 ـ هیئت مدیره می تواند برای سرمایه گذاری و یا به کار انداختن وجوه مازاد بر احتیاج امکان با تصویب مجمع عمومی عادی به طرق زیر عمل کند :

1 ـ خرید سهام اتحادیه تعاونیهای مربوطه .

2 ـ تودیع وجوه به حساب سپرده بانکی .

3 ـ تأسیس و ایجاد کارخانجات صنعتی ، تولیدی یا واحدهای بازرگانی و خدماتی و یا خرید سهام آنها .

4 ـ سایر مواردی که در این اساسنامه و قانون بخش تعاونی پیش بینی و مجاز شده است .

ماده 54 ـ امکان می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی برای انجام برنامه های مصوب و توسعه عملیات و رفع تنگناهای مالی به طرق ذیل عمل نماید :

1 ـ استقراض و یا تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری قانونی در قالب عقود اسلامی و مقررات پولی و اعتباری کشور .

2 ـ دریافت قرض الحسنه از اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی .

3 ـ طرق دیگر مقرردر اساسنامه و قانون بخش تعاونی .

تبصره : هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی ، بانکها ، شوراهای اسلامی کشوری ، نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های عمـومی که در امکان مشارکت یا سرمایـه گـذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در اتحادیه و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره بعنوان ناظر داشته باشند .

ماده 55 ـ انحلال ، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه امکان که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد ، موکول به مؤافقت مراجع مذکور خواهد بود .

ماده 56 ـ انحلال امکان تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آیین نامه های اجرائی مربوطه می باشد .

تبصره : کلیه تعهداتی که در مقابل اخذ اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی بعهده امکان قرار گرفته ، قبل از انحلال آن باید انجام گرفته باشد ، والا اموال و امتیازات مربوطه بایستی مسترد شود .

ماده 57 ـ این اساسنامه در 57 ماده و 34 تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/9/1393 اتحادیه امکان به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده ، تابع مقررات قانون بخش تعاونی و قراردادهای منعقده بین امکان و اعضاء و مؤسسات طرف قرارداد است و در صورت تغییر یا اصلاح قانون بخش تعاونی در مراجع قانونی ، قانون یا مواد اصلاحی بدون اصلاح اساسنامه قابلیت اجرا برای امکان را نیز خواهد داشت ./ح

 

  رئیس جلسه : علیرضا محجوب                               نایب رئیس جلسه : امیر رضا وثوقیان

 

منشی جلسه : سید جلیل امام

ناظرین جلسه :

نقی یاری             ابراهیم عباسی               ابوالقاسم مهدیزاده              غلامرضا کاظم پور