عضویت در خبرنامه

اهداف

1 -  تهيه و تامين و نيازهاي مشترك اعضاء به طرق مختلف ،از جمله واردات كالا و توزيع آن بين آنان و به عبارت ديگر انجام هرگونه خريد مايحتاج براي اعضاء .

2 - سرمايه گذاري يا مشاركت در اداره مجتمع هاي توليدي و خدماتي ،بانكي و تاسيس وايجاد واحدهاي توليدي ،بسته بندي ،توزيعي (فروشگاه ) نگاهداري حمل و نقل و بيمه به منظور تاًمين نيازمنديهاي اعضاء و يا استفاده بهينه از سرمايه اعضاء و نيز قبول نمايندگي از واحد هاي توليدي .

3 - ارائه خدمات اداري ،مالي ،حسابداري ،حسابرسي ،بازرسي ،تجاري ،اعتباري ،تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه و ساير فعاليتهاي اقتصادي مورد نياز تعاونيهاي عضو .

4- ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي مربوط به امور تعاون به تعاوني ها و اتحاديه هاي تعاوني عضو بالا بردن سطح علمي و فرهنگي و تخصصي و اطلاعات مورد نياز اعضاء آنها و گسترش تبليغاتي .

5 - ارائه خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي پيرامون موضوعات مورد نياز تعاونيهاي عضو و كمك به جمع آوري آمار و اطلاعات و گزارش هاي اقتصادي ،اجتماعي به آنان و وزارت تعاون .

6 - كمك به سازماندهي و حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه تعاونيهاي موضوع فعاليت خود .

7-  كمك به برقراري ارتباط و همكاري متقابل بين تعاونيها و بين آنها و مردم و دولت و ساير ارتباطات داخلي و خارجي .

8- ارائه خدمات فني ،تخصصي ،حقوقي ،قبول وكالت اعضاء در كليه امور مورد نياز آنان ،خدمات مشاوره اي و راهنمائي و ساير تسهيلات مورد نياز تعاونيها .

9-  نظارت بر التزام تعاونيها عضو به رعايت قوانين و مقررات مربوط و معرفي متخلفين به مراجع قانوني ذيربط .

10 - حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها به صورت كد خدا منشي و صلح بين اعضاء.

11-  ايجاد رابطه با اتحاديه ها و تعاونيهاي جهاني و قبول عضويت آنها .

12- حمايت و دفاع از منافع شركت هاي تعاوني عضو .