عضویت در خبرنامه

تهران

دفترمرکزی


 مشخصات:
مساحت زمين : 1.480 متر مربع
 
تعداد طبقات : 9 طبقه
 
مساحت زير بنا : 5.120 متر مربع
 
سال تأسيس: 1379
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
آدرس : تهران ـ خيابان آزادي ـ بلوار استاد معين ـ شماره 2/118 تلفن : 66025301 الي66025309
انبارصاحب الزمان

مشخصات: 
مساحت زمين : 19125 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 8569 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 1606متر مربع
 
سال تأسيس: 1374
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 512 تعاوني 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 195877 نفر
 
فروش در سال 1395: 200.650.884.319 ریال
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 

آدرس : تهران - کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج- روبروی شهاب خودرو - خیابان نخ زرین  خیابان امکان   تلفن : 44503980,44504867,44503988