عضویت در خبرنامه

ساوه

شعبه مرکز ساوه

مشخصات:
مساحت زمين : 20048 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1157 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 276 متر مربع
 
سال تأسيس: 1381
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 21 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 7927 نفر
 
فروش در سال1395 : 41.082.265.365 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2933 ميليون ريال
 
آدرس : ساوه ـ شهرك صنعتي كاوه ـ خيابان هشتم تلفن : 42342311 ـ 42344826 -086

فکس:42344825 - 086