عضویت در خبرنامه

مازندران

شعبه مرکز استان مازندران

مشخصات:  
مساحت زمين : 23500 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1850 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 242 متر مربع
 
سال تأسيس: 1372
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 97 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 27168 نفر
 
فروش در سال 1395 : 41.877.728.496  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 10074 ميليون ريال
 
آدرس : قائم شهر ـ كيلومتر 5 جاده بابل تلفن : 42292695 ـ 42292697  - 011
فکس :42292694-011