عضویت در خبرنامه

پروژه

سبد حمايت دولت


گزارش توزیع مرغ سبد حمایتی  به تفکیک مراکز تا تاریخ 94/02/31

ردیف

استان

صادره مرکز (کیلوگرم) فاکتور شده

توزیع بر اساس گزارش وزارت کار

1

اراک

26,326

23,991

2

اردبيل

25,110

22,518

3

اروميه

299,374

267,993

4

اصفهان

120,000

113,190

5

اهواز

1,204,000

1,208,706

6

ايلام

65,000

63,609

7

بندرعباس

293,394

225,888

8

بوشهر

242,333

202,575

9

تبريز

246,288

241,230

10

تهران

65,233

77,775

11

خراسان

375,347

348,327

12

زاهدان

152,900

133,188

13

سمنان

8,577

8,421

14

شهرکرد

64,000

59,997

15

فارس

422,000

382,017

16

قزوين

123,088

117,108

17

قم

39,736

35,784

18

کردستان

79,486

79,188

19

کرمان

506,499

418,134

20

کرمانشاه

249,272

247,710

21

گلستان

333,000

293,694

22

گيلان

320,041

310,740

23

لرستان

409,335

346,203

24

مازندران

183,099

184,449

25

ياسوج

272,368

263,751

26

يزد

32,800

32,826

مجموع

6,158,606

5,709,012