عضویت در خبرنامه

کرمانشاه

شعبه مرکز استان کرمانشاه

مشخصات: 
مساحت زمين : 3800 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1517 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 467 متر مربع
 
سال تأسيس: 1371
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 39 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 9848 نفر
 
فروش در سال 1395 : 32.360.266.197 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2696 ميليون ريال
 
آدرس : كرمانشاه ـ دولت آباد ـ شهرك صنايع سبك تلفن : 38260759  ـ 38260390 -  083
فکس: 38264031- 083