عضویت در خبرنامه

گلستان

شعبه مرکز استان گلستان

مشخصات : 
 مساحت زمين : 23881  متر مربع  
مساحت انبار مركز : 2076 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 245 متر مربع
 
سال تأسيس: 1377
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 36 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 9988 نفر
 
فروش در سال 1395 : 52.691.761.284 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 3496 ميليون ريال
 
آدرس : گرگان ـ جاده فرودگاه ـ  آق قلا - بلوار زندان -جنب زندان تلفن : 32642955, 32642952 - 017
فکس : 32642954 - 017