عضویت در خبرنامه

درباره امکان

تهيه و تامين و نيازهاي مشترك اعضاء به طرق مختلف ،از جمله واردات كالا و توزيع آن بين آنان و به عبارت ديگر انجام هرگونه خريد مايحتاج براي اعضاء . سرمايه گذاري يا مشاركت در اداره مجتمع هاي توليدي و خدماتي ،بانكي و تاسيس وايجاد واحدهاي توليدي ،بسته بندي ،توزيعي (فروشگاه ) نگاهداري حمل و نقل و بيمه به منظور تاًمين نيازمنديهاي اعضاء و يا استفاده بهينه از سرمايه اعضاء و نيز قبول نمايندگي از واحد هاي توليدي . ارائه خدمات اداري ،مالي ،حسابداري ،حسابرسي ،بازرسي ،تجاري ،اعتباري ،تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه و ساير فعاليتهاي اقتصادي مورد نياز تعاونيهاي عضو . ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي مربوط به امور تعاون به تعاوني ها و اتحاديه هاي تعاوني عضو بالا بردن سطح علمي و فرهنگي و تخصصي و اطلاعات مورد نياز اعضاء آنها و گسترش تبليغاتي . ارائه خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي پيرامون موضوعات مورد نياز تعاونيهاي عضو و كمك به جمع آوري آمار و اطلاعات و گزارش هاي اقتصادي ،اجتماعي به آنان و وزارت تعاون .