عضویت در خبرنامه

شعب و مراکزفروش

دفترمرکزی


 مشخصات:
مساحت زمين : 1.480 متر مربع
 
تعداد طبقات : 9 طبقه
 
مساحت زير بنا : 5.120 متر مربع
 
سال تأسيس: 1379
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
آدرس : تهران ـ خيابان آزادي ـ بلوار استاد معين ـ شماره 2/118 تلفن : 66025301 الي66025309
شعبه مرکز استان گلستان

مشخصات : 
 مساحت زمين : 2000  متر مربع  
مساحت انبار مركز : 1.800 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 200 متر مربع
 
سال تأسيس: 1377
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 36 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 9988 نفر
 
فروش در سال 1393 : 49478 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 3496 ميليون ريال
 
آدرس : گرگان ـ جاده فرودگاه ـ  آق قلا - بلوار زندان -جنب زندان تلفن : 32642955, 32642952 - 017
فکس : 32642954 - 017

شعبه مرکز استان کرمانشاه

مشخصات: 
مساحت زمين : 3.800 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 980 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 250 متر مربع
 
سال تأسيس: 1371
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 39 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 9848 نفر
 
فروش در سال 1393 : 16502 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2696 ميليون ريال
 
آدرس : كرمانشاه ـ دولت آباد ـ شهرك صنايع سبك تلفن : 38260759  ـ 38260390 -  083
فکس: 38264031- 083


شعبه مرکز استان آذربایجان غربی

مشخصات:  
مساحت زمين : 3,600 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 27500 متر مربع 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 350 متر مربع
 
سال تأسيس:
 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 37 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو :
 20019 نفر
 
فروش در سال 1393 : 32205 میلیون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 6188 ميليون ريال
 
آدرس : اروميه ـ جاده دريا ـ بعداز ارومدشت ـ قبل از زندان تلفن :32353015 ـ 32382163 - 044
فکس : 32382160 - 044
شعبه مرکز استان یزد

مشخصات: 
مساحت زمين : 3800 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2000 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 350 متر مربع
 
سال تأسيس: 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 109 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 30847 نفر
 
فروش در سال 1393: 105855 میلیون  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 11707 ميليون ريال
 
آدرس:
یزد-بلوار آزادگان"جاده فرودگاه"بلوار شهیددهقان"جاده خضرآباد" ،کیلومتر  2 روبروی جرثقیل ایران
تلفن:37211223 ، 37212066-035  نمابر: 37211222-035    
شعبه مرکز استان اراک

مشخصات:  
مساحت زمين : 5180 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2160 متر مربع 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 450 متر مربع
 
سال تأسيس:
 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 31 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو :
 21286 نفر
 
فروش در سال 1393 : 64240 میلیون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 7514 ميليون ريال
 
آدرس : اراک-میدان امام-اول جاده خمین-شهرک صنعتی اراک-سمت چپ-بلوارامیرکبیر   تلفن : 34135687 ـ 34130373 - 086
فکس : 34130372 - 086

شعبه مرکز استان لرستان

مشخصات: 
مساحت زمين : 12.650 متر مربع 
مساحت انبار مركز : 2.500 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 525 متر مربع
 
سال تأسيس: 1371
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
تعداد تعاونيهاي عضو : 27 تعاوني 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 6704 نفر
 
فروش در سال 1393 :21092 میلیون  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2114 ميليون ريال
 
آدرس : خرم آباد ـ كيلومتر 3 جاده انديمشك تلفن :33406397 - 066
فکس: 33401880 - 066 
شعبه مرکز استان گیلان

مشخصات : 
مساحت زمين : 10.000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2.035 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 420 متر مربع
 
سال تأسيس: 1364
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : حسن رسولي
 
مدير عامل در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 91 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 25468 نفر
 
فروش در سال 1393 : 35615 میلیون  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 7710 میلیون ريال
آدرس:رشت-کیلومتر7 جاده رشت-انزلی-روبروی تدارکات سپاه  تلفن :34490258-34490257-013
فکس: 34490261

شعبه مرکز استان مازندران

مشخصات:  
مساحت زمين : 23.500 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1.848 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 350 متر مربع
 
سال تأسيس: 1372
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 99 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 28415 نفر
 
فروش در سال 1393 : 33733 میلیون  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 10074 ميليون ريال
 
آدرس : قائم شهر ـ كيلومتر 5 جاده بابل تلفن : 42292695 ـ 42292697  - 011
فکس :42292694-011

شعبه مرکز استان ایلام

مشخصات: 
مساحت زمين : 2,000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 950متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 500 متر مربع
 
سال تأسيس: 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 14 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 1923 نفر
 
فروش در سال 1393: 11695 میلیون  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 684 ميليون ريال
 
آدرس : ايلام ـ بلوار مدرس ـ بيست متري جانبازان تلفن : 33338601 ـ 33363061   -  084
فکس: 33363060 - 084


شعبه مرکز استان آذربایجان شرقی

مشخصات:  
مساحت زمين : 7.100 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2.000 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 500 متر مربع
 
سال تأسيس: 1367
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 97 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 38779 نفر
 
فروش در سال 1393 : 137414 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال1393 : 14578 ميليون ريال
 
آدرس : تبريز ـ جاده آذر شهر ـ بعداز سه راه پالايشگاه ـ جنب پادگان رسالت تلفن : 34210558-041
041-34204822


شعبه مرکز استان بوشهر

مشخصات :
مساحت زمين : 14.000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2.500 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 500 متر مربع
 
سال تأسيس: 1371
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 22 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 5056 نفر
 
فروش در سال 1393 : 14913 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 1881 ميليون ريال
 
آدرس : بوشهر ـ كيلومتر 2 جاده نيروگاه ـ روبروي باغ تنگك تلفن : 33577020 ـ 33577018- 077
فکس : 33577019 - 077

شعبه مرکز استان خراسان

مشخصات: 
مساحت زمين : 11.065 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 3.360 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 385 متر مربع
 
سال تأسيس: 1374
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 166 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 56182 نفر
 
فروش در سال 1393 : 113078 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 20040 ميليون ريال
 
آدرس : مشهد ـ ميدان جمهوري ـ بلوار فضل ابن شاذان تلفن : 38791001 ,38791006 -051
فکس: 38791005-051

شعبه مرکز استان سیستان و بلوچستان

مشخصات: 
مساحت زمين : 6.000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2.280 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 681 متر مربع
 
سال تأسيس: 1370
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 36 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 8535 نفر
 
فروش در سال 1393 : 22115 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2877 ميليون ريال
 
آدرس : زاهدان ـ خيابان طباطبايي ـ بلوار بعثت ـ روبروي كارخانه نمك تلفن : 33513772  ـ33513840 -054
فکس : 33526012-054شعبه مرکز ساوه

مشخصات:
مساحت زمين : 20.000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1.200 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 300 متر مربع
 
سال تأسيس: 1381
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 21 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 7927 نفر
 
فروش در سال1393 : 48063 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2933 ميليون ريال
 
آدرس : ساوه ـ شهرك صنعتي كاوه ـ خيابان هشتم تلفن : 42342311 ـ 42344826 -086

فکس:42344825 - 086


شعبه مرکز استان زنجان

مشخصات: 
مساحت زمين : 960 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 940 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 150 متر مربع
 
سال تأسيس: 1371
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 31 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 10997 نفر
 
فروش در سال 1393 : 37743 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 4195 ميليون ريال
 
آدرس : زنجان ـ بلوار تهران ـ خيابان علامه طباطبايي ـ پشت صدا و سيما تلفن : 33788604 ـ33771117 - 024
فکس:33771115-024
شعبه مرکز استان چهارمحال بختیاری

مشخصات: 
مساحت زمين : 1.580 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 900 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 150 متر مربع
 
سال تأسيس: 1368
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 18 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 3581 نفر
 
فروش در سال 1393 : 13035 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 1308 ميليون ريال
 
آدرس : شهركرد ـ دروازه سامان ـ مجتمع ادارات دولتي تلفن : 32227545 ـ 32220342  -  038

فکس : 32227546- 038
شعبه مرکز استان سمنان

مشخصات: 
مساحت زمين : 18.000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1.260 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 400 متر مربع
 
سال تأسيس: 1365
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : حسن رسولي
 
مدير عامل در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 41 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 16,278 نفر
 
فروش در سال 1393 : 50851 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 5660 ميليون ريال
 
آدرس : سمنان ـ جاده نظامي ـ مقابل نمك كوبي تلفن : 33371180 ـ 33372584- 023
فکس: 33371563 - 023
شعبه مرکز استان قزوین


مشخصات: 
مساحت زمين : 42.500 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2.400 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 500 متر مربع
 
سال تأسيس: 1370
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 58 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 18031 نفر
 
فروش در سال 1393 : 71802 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 :  6801 ميليون ريال
 
آدرس : قزوين ـ كيلومتر 3 جاده شهر صنعتي البرز تلفن : 33297205 - 028
فکس : 33297204 -028 

شعبه مرکز استان فارس

مشخصات: 
مساحت زمين : 7.600 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 3.600 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 530 متر مربع
 
سال تأسيس: 1372
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 105 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 32475 نفر
 
فروش در سال 1393: 123233 ميليون ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 :  12371 ميليون ريال
 
آدرس :شیراز-بلوارمدرس-روبروی درب اول پایگاه هوایی-بلوارفرصت شیرازی-کیلومتر1   تلفن :37203881- 071
فکس : 37203671- 071

<<  <  1  2  >  >>