عضویت در خبرنامه

شعب و مراکزفروش

دفترمرکزی


 مشخصات:
مساحت زمين : 1.480 متر مربع
 
تعداد طبقات : 9 طبقه
 
مساحت زير بنا : 5.120 متر مربع
 
سال تأسيس: 1379
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
آدرس : تهران ـ خيابان آزادي ـ بلوار استاد معين ـ شماره 2/118 تلفن : 66025301 الي66025309
شعبه مرکز استان گلستان

مشخصات : 
 مساحت زمين : 23881  متر مربع  
مساحت انبار مركز : 2076 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 245 متر مربع
 
سال تأسيس: 1377
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 36 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 9988 نفر
 
فروش در سال 1395 : 52.691.761.284 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 3496 ميليون ريال
 
آدرس : گرگان ـ جاده فرودگاه ـ  آق قلا - بلوار زندان -جنب زندان تلفن : 32642955, 32642952 - 017
فکس : 32642954 - 017
شعبه مرکز استان کرمانشاه

مشخصات: 
مساحت زمين : 3800 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1517 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 467 متر مربع
 
سال تأسيس: 1371
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 39 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 9848 نفر
 
فروش در سال 1395 : 32.360.266.197 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2696 ميليون ريال
 
آدرس : كرمانشاه ـ دولت آباد ـ شهرك صنايع سبك تلفن : 38260759  ـ 38260390 -  083
فکس: 38264031- 083
شعبه مرکز استان آذربایجان غربی

مشخصات:  
مساحت زمين : 3631 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1536 متر مربع 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 180 متر مربع
 
سال تأسيس:
 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 37 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو :
 19939 نفر
 
فروش در سال 1395 : 39.547.990.293 میلیارد ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 6188 ميليون ريال
 
آدرس : اروميه ـ جاده دريا ـ بعداز ارومدشت ـ قبل از زندان تلفن :32353015 ـ 32382163 - 044
فکس : 32382160 - 044شعبه مرکز استان یزد

مشخصات: 
مساحت زمين : 3950 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1925 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 158 متر مربع
 
سال تأسيس: 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 108 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 30678 نفر
 
فروش در سال 1395: 214.901.679.055  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 11707 ميليون ريال
 
آدرس:
یزد-بلوار آزادگان"جاده فرودگاه"بلوار شهیددهقان"جاده خضرآباد" ،کیلومتر  2 روبروی جرثقیل ایران
تلفن:37211223 ، 37212066-035  نمابر: 37211222-035    


شعبه مرکز استان مرکزی

مشخصات:  
مساحت زمين : 5172 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2160 متر مربع 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 554 متر مربع
 
سال تأسيس:
 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 30 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو :
 20474 نفر
 
فروش در سال 1395 : 73.216.972.998 میلیارد ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 7514 ميليون ريال
 
آدرس : اراک-میدان امام-اول جاده خمین-شهرک صنعتی اراک-سمت چپ-بلوارامیرکبیر   تلفن : 34135687 ـ 34130373 - 086
فکس : 34130372 - 086
شعبه مرکز استان لرستان

مشخصات: 
مساحت زمين : 14955 متر مربع 
مساحت انبار مركز : 2550 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 436 متر مربع
 
سال تأسيس: 1371
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
تعداد تعاونيهاي عضو : 27 تعاوني 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 6704 نفر
 
فروش در سال 1395 :32.139.995.575  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2114 ميليون ريال
 
آدرس : خرم آباد ـ كيلومتر 3 جاده انديمشك تلفن :33406397 - 066
فکس: 33401880 - 066 


شعبه مرکز استان گیلان

مشخصات : 
مساحت زمين : 10000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2040 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 420 متر مربع
 
سال تأسيس: 1364
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : حسن رسولي
 
مدير عامل در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 88 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 24827 نفر
 
فروش در سال 1395 :  39.934.729.493 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 7710 میلیون ريال
آدرس:رشت-کیلومتر7 جاده رشت-انزلی-روبروی تدارکات سپاه  تلفن :34490258-34490257-013
فکس: 34490261شعبه مرکز استان مازندران

مشخصات:  
مساحت زمين : 23500 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1850 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 242 متر مربع
 
سال تأسيس: 1372
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 97 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 27168 نفر
 
فروش در سال 1395 : 41.877.728.496  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 10074 ميليون ريال
 
آدرس : قائم شهر ـ كيلومتر 5 جاده بابل تلفن : 42292695 ـ 42292697  - 011
فکس :42292694-011شعبه مرکز استان ایلام

مشخصات: 
مساحت زمين : 2053.54 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 953متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 193 متر مربع
 
سال تأسيس: 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 14 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 1923 نفر
 
فروش در سال 1395: 11.981.875.148 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 684 ميليون ريال
 
آدرس : ايلام ـ بلوار مدرس ـ بيست متري جانبازان تلفن : 33338601 ـ 33363061   -  084
فکس: 33363060 - 084
شعبه مرکز استان آذربایجان شرقی

مشخصات:  
مساحت زمين : 6933 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1919 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 231 متر مربع
 
سال تأسيس: 1367
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 97 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 38179 نفر
 
فروش در سال 1395 : 143.939.940.151 ريال
 
سرمايه در پايان سال1393 : 14578 ميليون ريال
 
آدرس : تبريز ـ جاده آذر شهر ـ بعداز سه راه پالايشگاه ـ جنب پادگان رسالت تلفن : 34210558-041
041-34204822
شعبه مرکز استان بوشهر

مشخصات :
مساحت زمين : 14441 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2005 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 190 متر مربع
 
سال تأسيس: 1371
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 22 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 5056 نفر
 
فروش در سال 1395 : 9.658.594.008 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 1881 ميليون ريال
 
آدرس : بوشهر ـ كيلومتر 2 جاده نيروگاه ـ روبروي باغ تنگك تلفن : 33577020 ـ 33577018- 077
فکس : 33577019 - 077شعبه مرکز استان خراسان

مشخصات: 
مساحت زمين : 11280 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 3451 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 471 متر مربع
 
سال تأسيس: 1374
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 166 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 56182 نفر
 
فروش در سال 1395 : 123.064.990.113 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 20040 ميليون ريال
 
آدرس : مشهد ـ ميدان جمهوري ـ بلوار فضل ابن شاذان تلفن : 38791001 ,38791006 -051
فکس: 38791005-051شعبه مرکز استان سیستان و بلوچستان

مشخصات: 
مساحت زمين : 6000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2280 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 169 متر مربع
 
سال تأسيس: 1370
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 36 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 8535 نفر
 
فروش در سال 1395 : 27.302.109.205 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2877 ميليون ريال
 
آدرس : زاهدان ـ خيابان طباطبايي ـ بلوار بعثت ـ روبروي كارخانه نمك تلفن : 33513772  ـ33513840 -054
فکس : 33526012-054

شعبه مرکز ساوه

مشخصات:
مساحت زمين : 20048 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1157 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 276 متر مربع
 
سال تأسيس: 1381
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 21 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 7927 نفر
 
فروش در سال1395 : 41.082.265.365 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2933 ميليون ريال
 
آدرس : ساوه ـ شهرك صنعتي كاوه ـ خيابان هشتم تلفن : 42342311 ـ 42344826 -086

فکس:42344825 - 086
شعبه مرکز استان زنجان

مشخصات: 
مساحت زمين : 960 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 711 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 118 متر مربع
 
سال تأسيس: 1371
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 29 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 10627 نفر
 
فروش در سال 1395 : 26.314.230.794 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 4195 ميليون ريال
 
آدرس : زنجان ـ بلوار تهران ـ خيابان علامه طباطبايي ـ پشت صدا و سيما تلفن : 33788604 ـ33771117 - 024
فکس:33771115-024


شعبه مرکز استان چهارمحال بختیاری

مشخصات: 
مساحت زمين : 1578.39 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 700 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 160 متر مربع
 
سال تأسيس: 1368
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 18 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 3581 نفر
 
فروش در سال 1395 : 18.366.256.892 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 1308 ميليون ريال
 
آدرس : شهركرد ـ دروازه سامان ـ مجتمع ادارات دولتي تلفن : 32227545 ـ 32220342  -  038

فکس : 32227546- 038


شعبه مرکز استان سمنان

مشخصات: 
مساحت زمين : 15145 متر مربع
 
مساحت انبار مركز :
1259 متر مربع 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 290 متر مربع
 
سال تأسيس: 1365
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : حسن رسولي
 
مدير عامل در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 40 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 15958 نفر
 
فروش در سال 1395 : 57.900.545.023 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1395 : 5660 ميليون ريال
 
آدرس : سمنان ـ جاده نظامي ـ مقابل نمك كوبي تلفن : 33371180 ـ 33372584- 023
فکس: 33371563 - 023


شعبه مرکز استان قزوین


مشخصات: 
مساحت زمين : 40474 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2280 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 181 متر مربع
 
سال تأسيس: 1370
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 57 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 17534 نفر
 
فروش در سال 1395 : 48.491.480.491 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 :  6801 ميليون ريال
 
آدرس : قزوين ـ كيلومتر 3 جاده شهر صنعتي البرز تلفن : 33297205 - 028
فکس : 33297204 -028 شعبه مرکز استان فارس

مشخصات: 
مساحت زمين : 7611 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 3502 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 530 متر مربع
 
سال تأسيس: 1372
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 101 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 30514 نفر
 
فروش در سال 1395: 127.053.511.496 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 :  12371 ميليون ريال 
آدرس : 

شيراز، بلوار مدرس، بلوار فرصت شيرازي (سردخانه)، ميدان فرصت شيرازي،جنب خانه كارگر  

تلفن :37203881- 071
فکس : 37203671- 071 <<  <  1  2  >  >>